Distribucións de probabilidade

Discretas. A binomial

  • A distribución binomial con GeoGebra

Algunha teoría básica e exemplos (non está o tema completo):

  1. Distribucións e funcións de probabilidade discretas
  2. Parámetros dunha función de probabilidade discreta
  3. Distribución binomial
  4. Parámetros dunha distribución binomial

Continuas. A normal

  • A distribución normal con GeoGebra

Algunha teoría básica e exemplos (non está o tema completo):

  1. Variables aleatorias continuas e funcións de densidade
  2. Distribución normal
  3. Tipificación dunha variable normal