Exames e boletíns

Problemas resoltos

 • Números reais
 • Matemáticas financieiras
 • Polinomios
 • Ecuacións e sistemas
 • Inecuacións e sistemas
 • Funcións reais de variable real
 • Interpolación
 • Límites e continuidade
 • Familias de funcións
 • Derivación
 • Estatística descritiva
 • Estatística bidimensional
 • Cálculo de probabilidades
 • Distribucións binomiais
 • Distribucións normais

Trátase dunha colección de problemas resoltos por tema, están sacados dun libro de texto antigo da editorial SM. Están en castelán.

Boletíns

 • Logaritmos
 • Matemáticas financieiras
 • Polinomios
 • Ecuacións
 • Sistemas de ecuacións
 • Funcións
 • Interpolación
 • Límites e continuidade
 • Derivación
 • Estatística bidimensional
 • Probabilidade
 • Funcións de probabilidade

Exames

 • Parcial 1ª avaliación   
 • Trimestral 1ª avaliación   
 • Parcial 2ª avaliación   
 • Trimestral 2ª avaliación 
 • Parcial 3ª avaliación
 • Trimestral 3ª avaliación