Xeometría

  • Produto vectorial
  • Posición relativa de tres planos con GeoGebra
  • Esquema das posicións relativas de rectas e planos
  • Algúns clips que poden ser de axuda