Xeometría

VECTORES E OPERACIÓNS

 • Vectores:
  • Vectores linealmente independentes 
  • Compoñentes dun vector entre dous puntos 
  • Lonxitude dun vector no espazo
 • Operacións:
  • Suma 
  • Produto dun vector por un escalar 
  • Produto escalar – Interpretación xeométrica
  • Produto vectorial – Interpretación xeométrica 
  • Produto mixto – Interpretación xeométrica
 • Aplicacións:
  • Punto medio dun segmento
  • Comprobar se tres puntos están aliñados 
  • Volume dun tetraedro determinado por 3 vectores 

RECTAS E PLANOS

 • Ecuacións da recta
 • Ecuacións do plano 
 • Posición relativa de tres planos con GeoGebra
 • Perpendicular común a dúas rectas que se cruzan

PROBLEMAS MÉTRICOS

 • Ángulos:
  • Entre dúas rectas no espazo 
  • Entre dous planos no espazo 
  • Entre unha recta e un plano no espazo 
 • Proxeccións:
  • Dun punto sobre un plano no espazo 
  • Dun punto sobre unha recta no espazo 
  • Dunha recta sobre un plano no espazo 
 • Simetrías:
  • Dun punto respecto de outro no espazo 
  • Dun punto respecto dun plano no espazo 
  • Dun punto respecto dunha recta no espazo 
 • Distancias:
  • Entre dous puntos 
  • Entre un punto e un plano 
  • Entre un plano e unha recta ou un plano paralelo 
  • Entre un punto e unha recta 
  • Entre dúas rectas paralelas 
  • Entre dúas rectas que se cruzan 
 • Plano mediador