Análise

Funcións e interpolación

 • Guión das características xerais dunha función
 • Transformacións elementais de funcións
 • Funcións polinómicas e a súa recíproca
 • Repaso de cuestións básicas en Desmos
 • Repaso dos tipos de funcións con Kahoot

Límites e continuidade

 • Cálculo de límites
 • Algúns métodos para indeterminacións
 • Asíntotas dunha función

Traballando con Desmos:

 1. Concepto de límite
 2. Asíntotas
 3. Continuidade

Derivadas

 • Taxa de variación media
 • Taxa de variación instantánea
 • Función derivada
 • Regras de derivación
 • Practicar as regras de derivación
 • Recta tanxente a unha función
 • Monotonía e derivada con Desmos
 • Unha proba-resumo moi básica (sen representación de funcións)
 • Representación gráfica de funcións con Desmos

 

Algunha teoría básica e exemplos (non está o tema completo):

 1. Derivar un polinomio
 2. Derivadas sucesivas
 3. Derivar un produto e un cociente 
 4. Regra da cadea
 5. Interpretación xeométrica da derivada
 6. Monotonía e extremos relativos
 7. Problemas de optimización:
 8. Representación gráfica dunha función