Xeometría analítica

  • Combinación lineal de dous vectores
  • Ecuacións da recta
  • Mediatriz e bisectriz
  • Distancia entre dous puntos
  • Distancia entre un punto e unha recta
  • Distancia entre dúa rectas