Xeometría analítica

 • Vectores:
  • Combinación lineal de dous vectores (I)
  • Combinación lineal de dous vectores (II)
  • Compoñentes dun vector entre dous puntos
  • Lonxitude dun vector no plano
 • Operacións:
  • Suma de dous vectores
  • Produto dun vector por un escalar
  • Produto escalar de dous vectores (I)
  • Produto escalar de dous vectores (II)
 • Aplicacións:
  • Punto medio dun segmento
  • Comprobar se tres puntos están aliñados
 • Rectas:
  • Ecuacións da recta
  • Paralelismo e perpendicularidade
  • Mediatriz e bisectriz
 • Exercicios de xeometría analítica con GeoGebra
 • Distancias:
  • Entre dous puntos
  • Entre un punto e unha recta
  • Entre dúas rectas
 • Rectas e puntos notables dun triángulo