Xeometría analítica

  • Combinación lineal de dous vectores
  • Produto escalar de dous vectores no plano
  • Ecuacións da recta
  • Mediatriz e bisectriz
  • Paralelismo e perpendicularidade
  • Exercicios de xeometría analítica con GeoGebra
  • Distancia entre dous puntos
  • Distancia entre un punto e unha recta
  • Distancia entre dúas rectas