Trigonometría

 • Aplicacións da trigonomería
 • Graos e radiáns
 • Boletíns de trigonometría
 • Definición do seno
 • Regra mnemotécnica para algunhas razóns
 • Relacións entre ángulos  (e redución ao primeiro cuadrante)
 • Interpretación xeométrica das razóns
 • Ángulo a partir dunha razón trigonométrica dada
 • Circunferencia goniométrica e relacións entre ángulos con Desmos
 • Aplicacións básicas – Problemas tipo
 • Teorema do seno e teorema do coseno
 • Medición dunha distancia entre puntos inaccesibles  
 • Identidades trigonométricas
 • Razóns do ángulo suma e dobre