Probabilidade e estatística

Probabilidade

  • Diagrama de combinatoria
  • Probabilidade condicionada e teorema de Bayes: apuntes e exercicios
  • Teorema de Bayes:  Unha aplicación médica

Distribucións

  • Distribución binomial: apuntes e exercicios
  • Distribución normal: exercicios