Probabilidade e estatística

Probabilidade

  • Diagrama de combinatoria
  • Algúns exercicios de probabilidade
  • Probabilidade condicionada e teorema de Bayes: exemplos e exercicios
  • Teorema de Bayes:  Unha aplicación médica
  • Entendendo a precisión dunha proba médica

Distribucións

  • Distribución binomial: exemplos e exercicios
  • Distribución normal: exercicios