Álxebra

Polinomios e ecuacións

  • Ecuacións exponenciais e logarítmicas
  • Interpretación xeométrica das ecuacións non lineais

Sistemas

  • Interpretación xeométrica dos sistemas
  • Comprobador de sistemas lineais 3×3
  • Sistemas lineais 3×3 aleatorios