Álxebra

Polinomios e ecuacións

  • Interpretación xeométrica das ecuacións non lineais

Inecuacións

  • Inecuacións de grao 2  
  • Inecuacións con GeoGebra

Cuestións teóricas de álxebra