Álxebra

Polinomios e ecuacións

  • Ecuacións expoñenciais e logarítmicas
  • Interpretación xeométrica das ecuacións non lineais
  • Uns exercicios básicos de polinomios e ecuacións

Sistemas

  • Interpretación xeométrica dos sistemas
  • Comprobador de sistemas lineais 3×3
  • Sistemas lineais 3×3 aleatorios
  • Uns exercicios de repaso do método de Gauss
  • Máis exercicios básicos de repaso