Álxebra

Polinomios e ecuacións

 • Ecuacións exponenciais e logarítmicas
 • Interpretación xeométrica das ecuacións non lineais
 • Uns exercicios básicos de polinomios e ecuacións
 • Boletín de polinomios
 • Boletín de ecuacións

Sistemas

 • Interpretación xeométrica dos sistemas
 • Comprobador de sistemas lineais 3×3
 • Sistemas lineais 3×3 aleatorios
 • Uns exercicios de repaso do método de Gauss
 • Máis exercicios básicos de repaso
 • Boletín de sistemas de ecuacións