Análise

Funcións

 • Tipos de funcións – Guía didáctica para investigar con GeoGebra
 • Transformacións elementais de funcións
 • Funcións polinómicas e a súa recíproca
 • Funcións e razóns trigonométricas
 • Lei potencial inversa – Exemplos
 • Repaso de cuestións básicas en Desmos
 • Repaso dos tipos de funcións con Kahoot

Límites e continuidade

 • 2 exercicios de límites con gráfica
 • Cálculo de límites
 • Algúns métodos para indeterminacións
 • Asíntotas dunha función
 • Boletíns de límites e continuidade

Traballando con Desmos:

 1. Concepto de límite
 2. Asíntotas
 3. Continuidade

Derivadas

 • Taxa de variación media
 • Taxa de variación instantánea
 • Función derivada
 • Regras de derivación
 • Practicar as regras de derivación
 • Aplicacións das derivadas
 • Recta tanxente a unha función
 • Monotonía e derivada con Desmos
 • Representación gráfica de funcións con Desmos
 • Boletíns de derivación

 

Algunha teoría básica e exemplos (non está o tema completo):

 1. Derivar un polinomio
 2. Derivadas sucesivas
 3. Derivar un produto e un cociente 
 4. Regra da cadea 
 5. Interpretación xeométrica da derivada
 6. Monotonía e extremos relativos 
 7. Problemas de optimización
 8. Representación gráfica dunha función