Probabilidade e estatística

Probabilidade

  • Diagrama de combinatoria
  • Teorema de Bayes: Unha aplicación médica
  • Entendendo a precisión dunha proba médica

Distribucións

  • Teoría da distribución binomial
  • Exercicios da distribución normal
  • Exercicios da distribución binomial, da normal e da aproximación dunha binomial pola normal

Inferencia estatística

  • Valor crítico dado un nivel de confianza
  • Intervalo de confianza para μ sendo σ coñecida
  • Xera intervalos de confianza
  • Un par de exercicios con distribucións de medias