Probabilidade e estatística

Probabilidade

  • Teorema da probabilidade total: garantindo o anonimato
  • Entendendo a precisión dunha proba médica

Distribucións

  • Táboa da distribución normal estándar – Modelo ABAU
  • Aproximación da binomial pola normal

Inferencia estatística

  • Distribución das medias mostrais
  • Valor crítico dado un nivel de confianza
  • Intervalo de confianza para μ sendo σ coñecida
  • Xera intervalos de confianza