Probabilidade e estatística

Probabilidade

  • Diagrama de combinatoria
  • Teorema de Bayes: Unha aplicación médica

Distribucións

  • Teoría da distribución binomial
  • Exercicios da distribución normal
  • Exercicios da distribución binomial, da normal e da aproximación dunha binomial pola normal

Inferencia estatística

  • Xera intervalos de confianza
  • Un par de exercicios con distribucións de medias