Métodos Estatísticos e Numéricos

PROBABILIDADE

 • Teorema da probabilidade total: Garantindo o anonimato
 • Teorema de Bayes:  Unha aplicación médica
 • Entendendo a precisión dunha proba médica

CADEAS DE MARKOV

 • Simula o ranking de páxinas web 

DISTRIBUCIÓNS DE PROBABILIDADE

 • A distribución normal nun ximnasio
 • ¿Eres una persona rara?
 • A normalidade na fisioloxía humana 
 • Táboa da distribución normal estándar – Modelo ABAU
 • Aproximación da binomial pola normal

INFERENCIA ESTATÍSTICA

 • Distribución das medias mostrais
 • Valor crítico dado un nivel de confianza
 • Intervalo de confianza para μ sendo σ coñecida
 • Xera intervalos de confianza
 • Que test estatístico aplicar 

PROGRAMACION LINEAL

 • Visualiza a rexión factible 

RESOLUCIÓN DE ECUACIÓNS E SISTEMAS

 • Método de dicotomía ou da bisección
 • Método da secante ou de regula falsi
 • Método das tanxentes ou de Newton-Raphson
 • Os tres métodos na folla de cálculo 
 • Método de Jacobi
 • Método de Gauss-Seidel

INTEGRACIÓN NUMÉRICA

 • Método dos rectángulos
 • Método dos trapecios
 • Método de Simpson