Métodos Estatísticos e Numéricos

PROBABILIDADE

  • Teorema de Bayes:  Unha aplicación médica
  • Entendendo a precisión dunha proba médica

DISTRIBUCIÓNS DE PROBABILIDADE

  • Táboa da distribución normal estándar – Modelo ABAU