Métodos Estatísticos e Numéricos

PROBABILIDADE

  • Teorema da probabilidade total: Garantindo o anonimato
  • Teorema de Bayes:  Unha aplicación médica
  • Entendendo a precisión dunha proba médica

DISTRIBUCIÓNS DE PROBABILIDADE

  • Táboa da distribución normal estándar – Modelo ABAU
  • Aproximación da binomial pola normal

INFERENCIA

  • Distribución das medias mostrais
  • Que test estatístico aplicar