1º Bacharelato – Ciencias Sociais

Problemas resoltos

 • Números reais
 • Matemáticas financeiras
 • Polinomios
 • Ecuacións e sistemas
 • Inecuacións e sistemas
 • Funcións reais de variable real
 • Interpolación
 • Límites e continuidade
 • Familias de funcións
 • Derivación
 • Estatística descritiva
 • Estatística bidimensional
 • Cálculo de probabilidades
 • Distribucións binomiais
 • Distribucións normais

Trátase dunha colección de problemas resoltos por tema, están sacados dun libro de texto antigo da editorial SM. Están en castelán.