Álxebra

Ecuacións

  • Ecuacións expoñenciais e logarítmicas  
  • Interpretación xeométrica das ecuacións non lineais

Sistemas

  • Comprobador de sistemas lineais 3×3    
  • Sistemas lineais 3×3 aleatorios
  • Exercicios de sistemas 3×3
  • Exercicios básicos de repaso  

Inecuacións

  • Inecuacións de grao 2  
  • Inecuacións con GeoGebra
  • Problemas de sistemas de inecuacións