Álxebra

Ecuacións

 • Ecuacións exponenciais e logarítmicas  
 • Interpretación xeométrica das ecuacións non lineais
 • Boletín de ecuacións non alxébricas e inecuacións

Sistemas

 • Comprobador de sistemas lineais 3×3    
 • Sistemas lineais 3×3 aleatorios
 • Exercicios de sistemas 3×3
 • Exercicios básicos de repaso  

Inecuacións

 • Inecuacións de grao 2  
 • Inecuacións con GeoGebra
 • Boletín de ecuacións non alxébricas e inecuacións
 • Problemas de sistemas de inecuacións