Álxebra

Ecuacións

  • Interpretación xeométrica das ecuacións non lineais

Sistemas

  • Comprobador de sistemas lineais 3×3    
  • Sistemas lineais 3×3 aleatorios

Inecuacións

  • Inecuacións de grao 2  
  • Inecuacións con GeoGebra

Cuestións teóricas de álxebra