Álxebra

Ecuacións

  • Ecuacións expoñenciais e logarítmicas  
  • Interpretación xeométrica das ecuacións  

Sistemas

  • Xerador de sistemas lineais 3×3 (resoltos)     
  • Exercicios básicos de repaso  

Inecuacións

  • Inecuacións de grao 2  
  • Problemas de sistemas de inecuacións